Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Ferran Suay -

Leonor Parcero

Ferran_Suay_Regueifas_Santiago.jpg

É doutor en Psicoloxía e é Profesor do Departamento de Biopsicoloxía da Universitat de València. O seu campo de especialización é hormonas e comportamento.

A súas principais liñas de investigación son os aspectos hormonais do estrés social, incluída a competición. Actualmente, céntrase en como a testosterona e os estróxenos poden afectar á competencia intrasexual en homes e mulleres.

É membro da Human Behavior and Evolution Society.

Sígueo en Twitter @FerranSuay

Información complementaria sobre a posición do relator: