Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Emili Marlés Romeu -

Leonor Parcero

Barcelona 1973. Licenciado en Física. Doutor en teoloxía cunha tese sobre o diálogo teoloxía-ciencia. Director do proxecto "Science and Faith in Dialogue". Sacerdote da diocese de Terrassa. Licenciado en Ciencias Físicas pola Universidade de Barcelona. Doutor en teoloxía pola Pontificia Universidade Gregoriana (Roma), cunha tese sobre o diálogo teoloxía-ciencias. Profesor de cristoloxía e vicedecano da Facultat de Teologia de Catalunya, onde impartiu diversos cursos de licenza sobre o diálogo teoloxía-ciencia. Publicacións: Trindad creadora y cosmología. El diálogo teología-ciencias y el misterio da creación en escritos de I.G. Barbour e D. Edwards, Publicacións da Facultat de Teologia de Catalunya 2010. Ultimamente editou o libro Trinitat, Univers, persona. Ciencia i teologia en diàleg, Publicacións da Facultat de Teologia de Catalunya, 2013. Creador e director do primeir curso online de diálogo Ciencia e fe www.scienceandfaithbcn.com

Nesta Regueifa de Ciencia acompañará a Sánchez Dragó no bando do si.