Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Emma Martínez Sánchez -

Leonor Parcero

Emma Martínez-Sanchez graduouse cun Master en Bioquímica na Universidade Complutense de Madrid e en 2012 como Doutora en Bioloxía Celular na Universidade de Utrecht (Holanda). Tras un período de investigación postdoctoral na Universidade de Cambridge, Emma pasou a apoiar a investigación desde o seu posto como Encargada de Comunicación e Política Científica na Asociación Europea para a Investigación Animal (EARA).
EARA é unha asociación sen ánimo de lucro que defende o papel dos modelos animais en investigación biomédica en Europa. EARA proporciona apoio e oportunidades a centros de investigación europeos para coordinar os seus esforzos e actividades en defensa dun clima sustentable para a investigación en biomedicina. A través das súas diversas actividades, EARA persegue informar, educar e promover un debate transparente achega do uso de animais de experimentación.