Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Manuel Marey Pérez -

Leonor Parcero

Nyni.jpg

Manuel Fco. Marey Pérez (Castroverde, 1973) é catedrático de Universidade da área de Proxectos de Enxeñería dende 2017. É Doutor Enxeñeiro e DEA en Estatística e Investigación Operativa. Compaxinou os estudios de segundo ciclo co traballo na empresa privada, pública e na Administración Autonómica de Galicia. No ano 2018 incorporouse a plantilla docente da USC. Leva publicado 63 artigos de impacto (http://www.researcherid.com/rid/A-1944-2011). Publicou 48 libros e capítulos de libros, 203 comunicacións a congresos en 18 países. Participou en 55 proxectos e convenios como IP (987.639 €) e 119 como colaborador (8.077.249 €). Ten rexistradas 17 patentes. Levou a cabo labores de extensión formativa nun total de 54 cursos e organizou 23 xornadas técnicas para diferentes empresas.