Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Óscar Horta -

Leonor Parcero

Oscar Horta é profesor na Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago de Compostela. Ten sido investigador visitante nas universidades de Gotemburgo, Copenhague, Lisboa, La Sapienza de Roma, Abo Akademi en Finlandia, Porto e Rutgers en Estados Unidos. Foi tamén investigador na Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. Recibiu o Premio de Ensaio Ferrater Mora 2007. Pódese ler aquí o seu curriculum completo.

A maior parte do seu traballo ten sido en ética normativa e aplicada, especialmente na cuestión da consideración moral dos animais, sobre o que ten numerosas publicacións. O seu cv está disponíbel aquí.

Así mesmo, ten estado implicado activamente na defensa dos animais desde inicios dos anos 90, e é membro fundador da Fundación Ética Animal. Leva o blog Ética más allá de la especie.

Un texto que explica a súa posición acerca da consideración moral dos animais é este: Tomándonos en serio la consideración moral de los animales: más allá del especismo y el ecologismo.

Outro texto centrado na desatención dada aos animais na investigación e a bioética é o seguinte: La desconsideración de los animales no humanos en la bioética.

Esta canle de YouTube ten algúns vídeos con conferencias e intervencións sobre a ética e os animais.