Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Rosaura Leis -

Leonor Parcero

Profesora Titular de Pediatría na Universidade de Santiago de Compostela. Coordinadora do Grupo de Traballo en Nutrición Pediátrica da Sociedade Española de Gastroenteroloxía, Hepatoloxía e Nutrición Pediátrica.

Coordinadora da Unidade de Gastroenteroloxía, Hepatoloxía e Nutrición Pediátrica da área Asistencial de Pediatría da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago

Líder do Grupo de Investigación en Nutrición Pediátrica do Instituto de Investigacións Sanitarias de Santiago.

Membro do CiberObn. Vicepresidenta da Fundación Dieta Atlántica.