Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Pilar López Sancho -

Leonor Parcero

PilarLopezSancho_Regueifas_de_Ciencia.jpeg

Pilar López Sancho é Profesora de Investigación do Consello Superior de Investigacións Científicas, traballa no Departamento de Teoría e Simulación de Materiais do Instituto de Ciencia de Materiais de Madrid. Desde 2008 preside, por delegación da Presidencia do CSIC, a Comisión de Mulleres e Ciencia do CSIC. É vocal na Comisión Delegada de Igualdade desde 2011 e representou  ao CSIC no Working Group on Gender and Diversity de Science Europe desde 2014 a 2017. Foi cofundadora e, entre 2010 e 2013, Presidenta de AMIT. Cofundadora do Grupo Especializado de Mulleres en Física da RSEF que presidiu de 2002 a 2018.

Doutora en Ciencias Físicas, traballa en teoría da materia condensada estudando propiedades de sistemas fortemente correlacionados, materiais bidimensionales como o grafeno, e illantes topológicos.