Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Francisco Javier Barón Duarte -

Leonor Parcero

Francisco_Baron_Regueifas.jpg

Facultativo de Oncoloxía, con formación MIR no Hospital Xeral de Asturias e posteriormente nos Hospitais de Lugo e Clínico de Santiago

Actualmente é facultativo adscrito á Unidade de Hospitalización de Oncoloxía Médica do Hospital Universitario da Coruña.

Foi coordinador do Plan Galego de Coidados Paliativos desde xullo 2006 a decembro 2008; Presidente da comisión de Etica e de C. Paliativos do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago desde setembro 2006 até decembro 2008; participante no grupo de traballo que elaborou a Guía de Instrucións previas sobre coidados Paliativos e tratamento dá Saúde de marzo a decembro 2008; participante na elaboración dá Estratexia Galega de Asistencia Integral do Cancro de xuño a novembro 2008.

Neste momento é membro do Grupo de Traballo que elabora a Guía de Coidados Paliativos ao final da vida en SERGAS-AVALIATE, membro do Grupo de Bioética la Sociedad Española de Oncología Médica e coautor do libro Bioética y Oncología.