Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Jacinto Bátiz Cantera -

Leonor Parcero

Jacinto_Batiz_Regueifas.JPEG

Jacinto Bátiz é actualmente Director do Instituto para Cuidar Mejor do Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, onde tamén foi Xefe da área de Coidados Paliativos desde 1993 até 2017.

É Especialista Universitario en Coidados Paliativos pola Universidade do País Vasco e máster en Coidados Paliativos e tratamento de soporte do enfermo con cancro pola Universidade Autónoma de Madrid, Experto en Ética e Deontología Médica pola Fundación Ortega e Gasset Gregorio Marañón e OMC, Secretario da Comisión Central de Deontología da Organización Médica Colexial de España (OMC), membro do Observatorio Atención Médica al final de la Vida da OMC, presidente da Sección de Coidados Paliativos da academia de Ciencias Médica de Bilbao, asesor como experto na elaboración das Leis Autonómicas sobre a atención ao final da vida (País Vasco e Illas Baleares) e vogal da Comisión de Seguimento do Plan de Coidados Paliativos dentro do Consello Asesor sobre Cancro en Euskadi do Departamento de Saúde do Goberno Vasco.

É ademais profesor convidado en posgraos de Coidados Paliativos e Ética Médica ao final da vida nas seguintes Universidades: Sevilla, Autónoma de Madrid, Pontificia de Comillas, País Vasco, Deusto e Nebrija e coautor da Guía Ética en Coidados Paliativos.

Pertence á Fundación Ciencias da Saúde e é Autor de numerosos artigos de opinión sobre aspectos éticos no final da vida.

Información relacionada coa opinión do relator: