Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Isabel Blanco Domínguez -

Leonor Parcero

Isabel_Blanco.png

Isabel Blanco é Licenciada en Medicina, Especialista en Xinecología e Obstetricia e Máster de Medicina Tropical e Saúde Internacional.

A súa actividade laboral desenvolveuse en exclusiva na Sanidade Pública, no Hospital Xeral e no Álvaro Cunqueiro de Vigo até a súa xubilación.

Paralelamente, participou en proxectos de Cooperación Internacional con ONG´s (Médicos do Mundo, Médicos Sen Fronteiras... ) en diferentes países como Nicaragua, Sahara, Mauritania, Angola, Congo, RCA, Mozambique ou Madagascar.

Realizou voluntariado social en defensa dos dereitos de saúde sexual e reprodutiva e de xénero con diversas asociacións veciñais, de mulleres, sindicatos e en Médicos Do Mundo (na redución de danos con persoas en situación de prostitución).

Pertence á Xunta directiva de Defensa a Morrer Dignamente de Galicia dende 2018