Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Serafín González Prieto -

Guillotina Estudio

Foto Serafin Gonzalez-3.jpg

É o presidente da Sociedade Galega de Historia Natural dende 1995.

Doutor en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Santiago de Compostela (1989), é investigador científico do CSIC adscrito ao Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia IIAG http://www.delegacion.galicia.csic.es/iiag dende 1993, organismo do que foi vicedirector de 1998 a 2004 e director de 2004 a 2008.

Ten participado en 22 proxectos de investigación e sido autor de 63 artigos en revistas científicas SCI, 12 en revistas non SCI, 26 capítulos de libro e 4 libros. Ata este momento, ten sido director de 5 teses de doutoramento e 2 teses de licenciatura.

Foi vogal da SGHN na delegación de Ourense de 1980 a 1994 e é o presidente dende maio de 1995.