Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- José María Fernández-Crehuet -

Leonor Parcero

Coordinador internacional de ARHOE (Asociación para a Racionalización dos Horarios Españois). 

José María Fernández-Crehuet Santos é doutor internacional pola Universidade Rei Juan Carlos en Economía e Empresa, acreditado pola Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA)  e, na actualidade, profesor  na Universidade a Distancia de Madrid e Universidade Politécnica de Madrid. Tamén é profesor visitante na Universidade de Oxford e London School of Economics, PDD Management Development Program IESE Business School, delegado internacional da Comisión Nacional para a Racionalización dos Horarios Españois (ARHOE), consultor científico e académico do Instituto Internacional de Ciencias Políticas (IICP) e membro da International Association for Estafe Use Research (IATUR) e do consello asesor do Instituto Español de Resiliencia (IER). Experto en Conciliación e corresponsabilidade. Autor do libro "La Conciliación de la Vida Profesional, Familiar y Persoal: España en el contexto europeo" (Edicións Pirámide, 2016) e de numerosas publicacións científicas.