Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Jose María Martín Olalla -

Leonor Parcero

José María Martín Olalla é do Departamento de Física Condensada da Mataria da Universidad de Sevilla e doutor en Ciencias Físicas (1997) por devandita universidade. Estudiou enquisas do Uso do Tempo de países europeos (España, Reino Unido, Francia, Italia, Dinamarca e Irlanda) y americanos (Estados Unidos e Canadá) e ten publicado unha serie de artigos sobre o tema na web Politikon.

Sobre o mesmo asunto tamén publicou un traballo na arXiv (sin peer-reviewing) que tivo unha recensión en Physics World e na Revista Española de Física (con revisión). 

Martín-Olalla, José María, ¿Puede la situación geográfica de España explicar las aparentes anomalías de sus horarios sociales?, Revista Española de Física, 29 (2) (2015) 9-15