Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Vicente Bellver -

Leonor Parcero

Vicente_Bellver_Regueifas_ciencia.JPG

Vicente Bellver Capella é Catedrático de Filosofía do Dereito e Filosofía Política e Director do Departamento de Filosofía do Dereito e da Política da Universitat de València. Os seus campos de investigación son os dereitos humanos, a ecoloxía política, a bioética e o Bioderecho. Publicou tres libros: Ecología: de las razones a los derechos” (1994), “¿Clonar? Ética y Derecho ante la clonación humana” (2000, traducido a italiano no 2002) e "Por unha bioética razonable" (2006). Tamén publicou máis de 170 traballos en revistas científicas ou como capítulos de libros. Foi membro do Comité Director de Bioética do Consello de Europa (2002-2008) e o é do Comité de Bioética de España.