Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Enrico Frabetti -

Leonor Parcero

É de nacionalidade italiana, casado cunha española e pai de dous nenos. É politólogo e experto en relacións internacionais pola universidade de Bolonia. Desde hai un ano e medio é Director de Política alimentaria, Nutrición e Saúde en FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación e Bebidas). Anteriormente estivo traballando durante dez anos como secretario xeral adxunto na Federación Europea de Industrias Cárnicas, en Bruxelas.