Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

- Marta Peirano -

Leonor Parcero

Marta Peirano é unha escritora e xornalista e dirixe dende 2013 a sección cultural do xornal dixital eldiario.es, onde tamén é adxunta ao director. Fundou CryptoParty Berlín, unha iniciativa arredor de cuestións sobre provacidade e seguridade en internet. Foi fundadora de Elástico, un colectivo multidisciplinar co que codirixiu o proxecto COPYFIGHT en 2005 sobre cultura libre.

Escribe sobre cultura libre, autómatas, seguridade e privacidade, dereitos en internet e criptografía para xornalistas.