Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Eventos

Back to All Events

Debe ser legalizada a eutanasia?

  • Facultade de Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela s/n Av. de Castelao Santiago de Compostela, GA, 15782 España (map)
debate_eutanasia_Regueifas.jpg

Un dos grandes debates pendentes. Cada ano cobra máis forza a voz dos que reclaman unha lexislación clara e libre de prexuízos que regule e permita a eutanasia. Con varios países da nosa contorna atendendo dita reivindicación, son, con todo, moitos os que rexeitan esta posibilidade desde moi diversos puntos de vista, tanto relixiosos, como legais ou éticos.

A favor da eutanasia:

En contra:

Regueifas18_Cartaz_29_NOVEMBRO_V1.png